جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,049 80.09 7,239 39.44 5,578 40.77 1,035 17.41
اوراق مشارکت 613 3.76 200 1.09 189 1.38 101 1.7
سپرده بانکی 139 0.85 1,369 7.46 860 6.29 27 0.46
وجه نقد 454 2.78 3,611 19.67 5,093 37.22 14 0.24
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,177 13.36 7,303 39.79 2,822 20.63 4,770 80.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,373 39.12 5,096 27.76 4,244 31.02 1,035 17.41