ارکان صندوق

متولی صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا به همراه توضیحات

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا به همراه توضیحات