ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری آپادانا به همراه توضیحات