مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورت جلسه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آپادانا 1396/10/19
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آپادانا 1396/10/17
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری آپادانا 1396/10/17
مجامع سالیانه 1395/12/23
مجامع سالیانه 1395/12/23
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 1394/09/09 1395/04/10
صورتجلسه مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق 1395/04/10
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 09/09/1393 در خصوص تعیین هزینه های صندوق 1394/06/19
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 1393/09/09 1394/04/24
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 09/09/1392 در خصوص تعیین هزینه های صندوق 1393/02/21
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 09/09/1392 1393/02/21
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 09/09/1391 1393/02/21
صورتجلسه تغییر امیدنامه و ضامن 1392/06/27
مجوز تغییر امیدنامه 1392/06/27
صورتجلسه مجمع سال مالي 09/09/1391 1392/01/21
صورتجلسه مجمع 1391/12/21
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 09/09/1390 1390/11/09
مجمع موسس 1389/03/18