صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت_مالی_شش_ماهه_13960309حسابرسی 1396/05/02
گزارش فعالیت مدیران صندوق 13960309 1396/05/02
صورتهاي مالي شش ماهه (حسابرسي نشده) 1396/04/11
گزارش اركان شش ماهه 1396/04/11
گزارش فعالیت مدیران دوره مالی منتهی به 1395/12/09 1396/04/04
صورت مالی دوره مالی سه ماه منتهی به 1395/12/09 1396/04/04
صورت مالی حسابرسی شده 1395/12/17
گزارش ارکان حسابرسی شده 1395/12/17
گزارش ارکان برای سال مالی منتهی به 1395/10/01
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/09/09 (حسابرسی نشده) 1395/10/01
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 95/06/09(حسابرسی نشده) 1395/07/05
گزارش فعالیت ارکان صندوق دوره نه ماهه منتهی به 1395/06/09 1395/07/05
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 95/03/09 (حسابرسي شده) 1395/04/28
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 1395/03/09 1395/04/06
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 1394/12/09 1395/04/06
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 95/03/09 (حسابرسي نشده) 1395/04/05
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 94/12/09 1395/01/15
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 1394/09/09 1394/12/13
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1394/09/09(حسابرسی شده) 1394/10/29
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1394/09/09(حسابرسی نشده) 1394/10/08
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 1394/06/09 1394/07/06
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 09/06/1394 (حسابرسی نشده) 1394/07/05
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 94/03/09 (حسابرسي شده) 1394/05/08
گزارش فعالیت ارکان صندوق دوره 6 ماهه منتهی به 1394/03/09 1394/04/09
گزارش فعالیت ارکان صندوق دوره 6 ماهه منتهی به 94/03/09 1394/04/09
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 94/03/09 (حسابرسي نشده) 1394/04/08
صورتهای مالی منتهی به 09/12/1393 1394/01/16
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 09/12/1393 1394/01/10
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 09/12/1393 1394/01/09
صفحه امضاء صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 09/12/1393 1394/01/09
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 09/09/1393 1393/11/01
صورتهای مالی سالیانه منتهی به09/09/1392 (حسابرسی شده) 1393/10/30
صورتهای مالی سالیانه منتهی به09/09/1392 (حسابرسی نشده) 1393/10/24
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 1393/06/09 1393/07/07
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 09/06/1393 (حسابرسی نشده) 1393/07/07
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 1393/03/09 1393/05/14
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 09/03/1393 (حسابرسی نشده) 1393/04/07
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1392/12/09 1393/01/10
گزارش فعالیت ارکان صندوق منتهی به 1392/12/09 1393/01/10
گزارش فعالیت مدیران منتهی به 92/9/9 1392/10/17
صورتهای مالی سالیانه منتهی به 1392/9/9 (حسابرسی شده) 1392/10/17
گزارش هیات مدیره به ارکان9/6/92 1392/06/27
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 92/6/9 1392/06/27
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 92/6/9 1392/06/27
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1392/03/09 (حسابرسی شده) 1392/04/31
صورت هاي مالي شش ماهه منتهي به 9/3/92 (حسابرسي نشده) 1392/04/10
صورت مالي سه ماهه منتهي به 9/12/91 1392/01/21
نامه ارائه صورت مالي به متولي 1392/01/21
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 09/09/1391 1391/12/21
صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 09/12/1390 1391/12/21
صورتهاي مالي نه ماهه منتهي به 09/06/1391 1391/12/21
صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 09/03/1391 قسمت اول 1391/10/02
صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 09/03/1391 قسمت دوم 1391/10/02
صورتهاي مالي نه ماهه منتهي به 09/06/1390 1391/09/20
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 09/09/1390 - قسمت دوم 1390/10/10
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 09/09/1390 - قسمت اول 1390/10/10
صورتهای مالی میانی منتهی به 09/03/1390 1390/03/28
صورتهای مالی 3 ماه منتهی به 09/12/1389 1389/12/27